Gizlilik Politikası

 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla FOEN TASARIM VE MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Foen”) olarak tarafımızca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda www.foenjewelry.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin bir parçası olarak işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) kapsamında elde edilebilir, işlenebilir, üçüncü kişilere aktarılabilir. KVKK’nın (10.) maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları dikkatinize sunarız.

 

Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı; üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartlara, üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemleri almaktayız. Bununla birlikte; bu Politika, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamakta, sponsor olduğumuz ve/veya katıldığımız üçüncü taraf internet siteleri üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Kişisel verileri alan üçüncü kişilere ait veri koruma ve gizlilik politikalarından, uygulamalarından, kendi kontrolümüz dışındaki ve üçüncü kişilere ait uygulamalar, internet siteleri, platformlar, İnternet Sitesi’ndeki bağlantılar üzerinden toplanan, saklanan ve kullanılan kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden, üçüncü kişilerin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Foen olarak sorumlu değiliz.

Bu Politika ile ilgili olarak www.foenjewelry.com adresinden tarafımız ile irtibata geçerek tüm talep ve sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebepler ile İşlenmektedir?

 

Kişisel verileriniz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 Tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği  başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin tarafımıza yüklemiş olduğu mükellefiyetlerin yerine getirilebilmesi; hukuki mükellefiyetlerimizin yerine getirilmesinin yanında, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu sıfatıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması, sözleşmenin ifası için veri işlemenin zorunlu olması, İnternet Sitesi üzerinden yararlanmak istediğiniz ürün ve hizmetlerin sunulması, size sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin tarafınızla iletişim sağlanması, iletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ürün bedelinin alınması, fatura/fiş kesilmesi, kargo ile gönderim yapılması, satış sonrası tamir gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi, İnternet Sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılması, üyelik ve/veya iade koşullarına ilişkin bilgilendirme ve işlemler, İnternet Sitesi’nde oluşan hataları gidermek, hizmet kalitesini arttırmak ve tarafınıza sağlanacak hizmetler kapsamında zorunlu olan sair işlemleri gerçekleştirmek amacı (“Amaçlar”) ile KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın (5.) maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 

Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz, doğrudan pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetleri, müşterilerimizi kampanya indirim vb. imkanlar hakkında bilgilendirebilmek ve bu kapsamda müşterilerimizin sağladığı iletişim adresine ticari elektronik ileti göndermek amacıyla tarafımızca işlenebilecektir. İstediğiniz zaman size pazarlama, tanıtım ve bu kapsamda elektronik ileti gönderilmesinin durdurulmasını, size gönderilen elektronik iletideki mesaj listesinden çıkma linklerini izleyerek veya istediğiniz zaman bizimle irtibata geçerek isteyebilirsiniz. Tarafımız ile kendiliğinizden iletişime geçerek tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerinizi vermeniz halinde, ayrıca ticari elektronik ileti gönderimi kapsamında açık rızanız alınmayacaktır.

 

Kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve hukuka uygun olarak belirlenen saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Hangi Verilerinize Erişiyoruz?

 

İnternet Sitesi’ndeki veri girişi alanları aracılığıyla kişisel bilgilerinizi bize sunduğunuzda, sizden aşağıdaki bilgiler alınmaktadır;

 • Adınız, soyadınız, adresiniz,
 • Elektronik posta adresiniz, bilgisayarınızın IP adresi, telefon numaranız,
 • Bizden ürün/hizmet satın alıyorsanız, fatura işlemleri için fatura adresi ve T.C. kimlik numaranız, kart bilgileri, gibi ödeme bilgileriniz ve satın alınan ürün veya hizmetlere ilişkin işlemler kapsamındaki ilgili bilgiler,
 • Üyelik ve benzeri şekilde bir hesap açmak için kullandığınız kullanıcı adı ve şifre, veya verilen sipariş bilgileri,
 • İnternet Sitesi’nde dolduracağınız tüm form, anketler, bülten kayıtlarında bize verdiğiniz bilgiler.

Lütfen Dikkat: İnternet Sitesi’nde sağlanan ürün/hizmetler yoluyla veya başka bir yolla hiçbir hassas veya özel nitelikli kişisel verinizi tarafımıza göndermemenizi ve ifşa etmemenizi rica ederiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Kanallardan Toplanmaktadır?

 

Kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanmanız esnasında İnternet Sitesi üzerinden, üyelik hesabı oluşturmanız, bültene kaydolmanız, halinde, elektronik ortamda elektronik posta, telefon, ile tarafımızla iletişime geçerek yapacağınız görüşmeler ile matbu ve çevrimiçi formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçla Aktarılmaktadır?

 

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ürün ve hizmetlere ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve tarafınıza sunulacak ürün ve hizmetler için gerekli olan her türlü sair işlemi gerçekleştirmek amacıyla tedarikçilerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine, danışmanlarımıza, iş ortaklarımıza, kargo firmalarına, Bankalararası Kart Merkezi ve anlaşmalı olduğumuz bankalarına, KVKK’nın (5.) maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVKK’nın (8.) maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun ve amaçlarla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir.

 

Açık rızanızı vermeniz halinde kişisel verileriniz, doğrudan pazarlama yapmak, reklam ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek, müşterilerimizi kampanya indirim vb. imkanlar hakkında bilgilendirebilmek ve bu kapsamda müşterilerimizin sağladığı iletişim adresine ticari elektronik ileti göndermek amacıyla tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edileceği Süre

Size ait kişisel verileri işbu Politika’da belirtilen Amaçlar için kullanmaya ihtiyaç duyduğumuz sürece saklayacağız. KVKK uyarınca hazırlamış olduğumuz işbu Politika ve Açık Rıza Metni beyanlarınıza uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde re’sen veya talebiniz üzerine, yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmalarımızı uygulamak veya uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca saklamamız gerekmesi dışında, KVKK ile Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere diğer ikincil mevzuat ve genel mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir.

Kişisel Verileriniz Üzerinde Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

 

KVKK’nın (11.) Maddesi kapsamında tarafımıza başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Zühtüpaşa Mahallesi, Şefikbey Sk. No:3 Kadıköy-İstanbul adresine yazılı olarak veya foen@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır. Talepleriniz uyarınca, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtımızı, öngörülen yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebiliriz. Taleplerinize ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nın (13.) maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep etmemiz mümkündür.

 

Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

İşbu Politika’yı güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu dokümanın içeriğini dilediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız. Değişiklik gerçekleştirmemiz halinde İnternet Sitesi’nde güncel Politika yayınlanacak olup, ayrıca tarafınıza elektronik posta ile güncel doküman gönderilecektir. Mevcut Politika’nın değiştirilmesinden sonra ürün ve hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Politika’daki değişiklikler, tarafınıza e-posta aracılığıyla bildirilmesini takiben hüküm ifade edecektir.

Şirket Unvanı: FOEN TASARIM VE MÜCEVHERAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Zühtüpaşa Mahallesi, Şefikbey Sk. No:3 Kadıköy-İstanbul

Göztepe Vergi Dairesi 3881465555

Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 286959-5

MERSİS Numarası: 0388146555500001

Kayıtlı Elektronik Posta: foen@hs01.kep.tr

Sorumlu Kişi: Nesli Özkan

 

 

 • Çerez Politikası

Foen, yukarıda anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internet sitesinin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. Foen tarafından, İnternet Sitesi’nde sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetler kapsamında kişisel verilerinize tarafımızca erişilebilir ve bu kişisel verilerinizi tarafımızca işlenebilir. Bu kişisel veriler şunları içerebilir; ad-soyad, vergi numarası, kimlik bilgisi, telefon numarası, adres, e-posta adresi, IP adresi, sosyal medya hesapları, konum bilgileri, ürün veya hizmet satın almanızla ilgili bilgiler, sitemizde görüntülediğiniz sayfalar, sitemizi mobil cihazınız ile ziyaret etmeniz halinde mobil cihazınızı tanıtan veriler ve tarafımıza vermeyi açıkça ve yazılı olarak tercih ettiğiniz ve onayladığınız veya üçüncü kişilerden bu açık onayınız ile elde edebileceğimiz diğer her tür bilgi.

 

Aşağıda İnternet Sitesi’nde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz;

 

Zorunlu Çerezler: Zorunlu çerezler İnternet Sitesi’nin güvenlik, ağ yönetimi, erişilebilirlik gibi temel özelliklerini aktif eden çerezler olup, bu çerezler İnternet Sitesi’nin sağlıklı çalışması için zorunludur. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse sitenin çeşitli bölümleri çalışmayabilir. Örneğin, İnternet Sitesi’nde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, İnternet Sitesi içerisinde farklı sayfalara geçtiğinizde oturumunuzun devam etmesini sağlar. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

 

Performans ve Analitik Çerezleri: İnternet Sitesi’nin geliştirmesine yardımcı olan isimsiz çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin İnternet Sitesi’ni nasıl kullandıkları hakkında bilgileri anonim toplayarak, sitenin performansının ölçülmesine ve iyileştirilmesini ve hangi sayfaların ne kadar sıkılıkla ziyaret edildiğinin öğrenilmesine yarar. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler genellikle anonimdir ve pazarlama amaçlı kullanılamaz ve üçüncü şahıslara verilemez. Bu çerezlere izin verilmez ise İnternet Sitesi ziyaretleri tespit edilemez. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.

 

İşlevsellik Çerezleri: İşlevsellik çerezleri, İnternet Sitesi üzerindeki belirli işlevlerin sağlanması ve bunlara dair tercihlerinizin hatırlanması için gerekli olan çerezlerdir. İnternet Sitesi üzerinde dil tercihinizi hatırlamak ya da çerez kullanımına yönelik ayarlarınızı kaydetmek için işlevsellik çerezleri kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” veri işleme şartına dayanmaktayız.

 

Üçünü Parti/Gömülen İçerik: Foen İnternet Sitesi ziyaretçilerinin deneyimini geliştirmek için farklı üçüncü taraf uygulamalar ve servislerden faydalanmaktadır. Çerezler bu üçüncü taraflarca belirlenebilir ve çevrimiçi etkinliklerinizi izlemek için onlar tarafından kullanılabilir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler üzerinde Foen’in doğrudan kontrolü yoktur.

 

Kişiselleştirilmiş Reklam Çerezleri

Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere İnternet Sitesi’nde veya İnternet Sitesi haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız.

 

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim ve/veya Durdurabilirim?

Tarayıcınızı tüm çerezleri reddetmek veya bilgisayarınıza bir çerez gönderileceğinde bunu belirtmek üzere ayarlayabilirsiniz.  Ancak, bu, İnternet Sitesi’nin veya hizmetlerimizin düzgün çalışmasını engelleyebilir.  Tarayıcınızı, taramayı her bitirdiğinizde çerezleri silecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılar vasıtasıyla, internet tarayıcınızın tipine uygun olarak çerez (cookie) kullanımını engelleyebilirsiniz:

 

 • Açık Rıza

Foen’e ait olan www.foenjewelry.com alan adlı internet sitesi (“İnternet Sitesi”) üzerinden, Tarafıma yapılan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası çerçevesindeki aydınlatmayı okudum, anladım.

Bu kapsamda; müşterisi olduğum İnternet Sitesi’nde Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda işlendiği belirtilen kişisel verilerimin KVKK’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde İnternet Sitesi üzerinden sunulan ürün ve/veya hizmetlerden faydalanmam, sipariş ve ödeme işlemlerinin tamamlanması gibi amaçlarla işlenebilmesi, tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ayrıca ve açıkça hür irademle rıza veriyorum.

İstediğim her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğiniz elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari elektronik iletişimi durdurabileceğim, açık rızama dayanarak kişisel veri işlenen hallerde ise açık rızamı her zaman geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabileceğim hususlarında da bilgilendirildim/biliyorum.

Kişiselleştirilmiş/ticari iletişime ilişkin olarak kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde işlenmesine, Foen’in sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu üçüncü kişilere aktarılmasına, tarafıma Foen tarafından verdiğim iletişim bilgilerim ile ileride güncellemem halinde güncel iletişim bilgilerim üzerinden SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, telefon, e-posta / mail ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik ileti gönderilmesine izin ve onay veriyorum.